Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van flexkrachten

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden van DH People zijn, voor zover daarvan niet wordt afgeweken, van toepassing op het ter beschikking stellen van Flexkrachten door ondernemingen behorende tot de DH People, dat wil zeggen de ondernemingen waarin DH People direct danwel indirect een meerderheidsbelang heeft, hierna: `DH People.

CAO

De van toepassing zijnde, steeds vigerende, ABU CAO voor uitzendkrachten.

INLENERSBELONING

Het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Hieronder valt tevens de vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.

OPDRACHT

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en DH People op grond waarvan DH People aan Opdrachtgever (een) Flexkracht(en) ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.

OPDRACHTGEVER

De wederpartij van DH People.

OPDRACHTGEVERSTARIEF

Het bedrag dat DH People aan Opdrachtgever per uur en/of per vergoeding in rekening brengt ten aanzien van een Flexkracht. Daarnaast worden aanvullend de kosten, inclusief werkgeverslasten, voor toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), kostenvergoeding, adv en btw in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

PARTIJEN

DH People en Opdrachtgever tezamen.

TERBESCHIKKINGSTELLING

De tewerkstelling van een Flexkracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.

UITZENDBEDING

De bepaling in de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht, inhoudende dat de Uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

UITZENDFASE A

De Flexkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde Uitzendonderneming heeft gewerkt.

UITZENDFASE B

De Flexkracht is werkzaam in fase B zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase A een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Fase B duurt vervolgens maximaal vier jaar en daarin mogen maximaal 6 arbeidsovereenkomsten worden aangegaan.

UITZENDFASE C

De Flexkracht is werkzaam in fase C zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase B een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. In fase C is de Flexkracht steeds werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

DH People

De onder een Opdracht leverende en/of facturerende Uitzendonderneming behorende tot de DH People

Artikel 2 Algemene bepalingen

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van DH People voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Flexkrachten aan Opdrachtgever of daarmee samenhangende diensten en voor zover geen afwijkende voorwaarden van een andere tot DH People behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.

2.2

De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3

Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

Afwijkingen

2.4

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover DH People zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Opdracht

2.5

De Opdracht wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd of voor Onbepaalde Tijd. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever de (in de Opdracht genoemde) Flexkracht zijn werkzaamheden laat starten ongeacht of de Opdrachtgever (schriftelijk) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.

2.6

De Opdracht voor Bepaalde Tijd:

 • De Opdracht voor Bepaalde Tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.
 • De Opdracht voor Bepaalde Tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te gebeuren. Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Opdracht, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode onder inachtname van artikel 2.8 waarbij minimaal een verlenging van 4 weken dient te gelden. DH People heeft het recht deze voortgezette overeenkomst eenzijdig per direct te beëindigen, indien DH People niet kan instemmen met de voorwaarden en duur waaronder de voortgezette overeenkomst is verlengd.

2.7

De Opdracht voor Onbepaalde Tijd:

 • De Opdracht voor Onbepaalde Tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van zes weken.

Verlenging

2.8

Verlenging van de Opdracht is niet zondermeer mogelijk in verband met verplichtingen uit de ABU CAO. Bij verlenging van de Opdracht volgend binnen 1 maand op een eerdere Opdracht, zal een verlenging worden overeengekomen voor de minimale duur van 4 weken. Indien er voor DH People een loondoorbetalingsverplichting bestaat voor de duur van bovengenoemde termijn, dan zal DH People de uren doorfactureren voor in elk geval de minimale termijn van 4 weken.

Wijzigingen

2.9

Met ingang van 1-1-2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna “WAB”) in werking treden en zal de sectorindeling worden gewijzigd. Daarnaast zal de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten van kracht worden. Alle wijzigingen ten gevolge van de invoering van de nieuwe CAO en de WAB of andere wet- en regelgeving dienen door DH People te worden toegepast en zullen worden opgenomen/gewijzigd in de overeenkomst en zullen aan de Opdrachtgever worden doorbelast. Dit geldt tevens voor overige (toekomstige) wet en cao wijzigingen.

2.10

Opdrachtgever stemt er, door acceptatie van deze voorwaarden, op voorhand mee in dat deze Algemene Voorwaarden eenzijdig kunnen worden gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe CAO en/of de WAB of andere wet- en regelgeving.

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1

DH People kan Flexkrachten ter beschikking stellen onder een Uitzendovereenkomst met of zonder Uitzendbeding. Indien de Uitzendovereenkomst het Uitzendbeding bevat, kan de Opdracht de eerste 26 weken te allen tijde worden beëindigd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Wanneer de terbeschikkingstelling langer dan 26 weken heeft geduurd, geldt een opzegtermijn van ten minste tien kalenderdagen. Opzegging dient altijd schriftelijk (tevens per e-mail) plaats te vinden.

3.2

Een Terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de Opdracht. Bij gebreke van een (schriftelijke) Opdracht wordt de Terbeschikkingstelling geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt met toepassing van factor 2.4 als opdrachtgeverstarief, welke na overeenstemming zal worden gecorrigeerd. De Opdracht eindigt op de in de Opdracht genoemde einddatum. Wanneer een Opdracht nog niet is getekend bij aanvang van de werkzaamheden door de Flexkracht wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de Opdrachtbevestiging op het moment dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt.

3.3

Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en DH People het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling tevens op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan DH People bevestigen.

3.4

De Uitzendovereenkomst die niet het Uitzendbeding bevat, is een Uitzendovereenkomst voor Bepaalde Tijd. De Opdracht met Opdrachtgever is in dat geval ook aangegaan voor Bepaalde Tijd en artikel 2.6 is dan ook van toepassing, tenzij afwijkende opzegtermijnen zijn overeengekomen.

3.5

Een Flexkracht wordt nooit exclusief ter beschikking gesteld aan één opdrachtgever. DH People is te allen tijde gerechtigd om een Flexkracht elders te (her)plaatsen.

3.6

Wanneer Flexkracht op enig moment wordt aangemerkt als payrollkracht, zullen alle arbeidsvoorwaarden – al dan niet met terugwerkende kracht – worden toegekend welke op Flexkracht van toepassing zijn en zullen de daaraan verbonden kosten, inclusief omrekenfactor, wettelijke verhoging en wettelijke rente worden doorgefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 4 Vervanging

4.1

DH People is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Flexkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.

4.2

Opdrachtgever en DH People kunnen bij tijdelijke verhindering van de Flexkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat DH People tijdelijk een vervangende Flexkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Flexkracht op verzoek van Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Flexkracht is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Flexkracht hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.3

DH People is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexkracht door een andere Flexkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van DH People, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche, de Participatiewet en de Wet Verbetering Poortwachter. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

4.4

DH People schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien DH People  een Flexkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terug plaatst. In dat geval is Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Flexkracht toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

Artikel 5 Uurbeloning en Opdrachtgeverstarief

5.1

Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.2

DH People is op grond van de cao doorgaans verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. De Inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Hieronder valt tevens de vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk. Opdrachtgever is verplicht tijdig de juiste en volledige informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde Inlenersbeloning. Indien zich wijzigingen voordoen in de Inlenersbeloning, dan dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan DH People.

5.3

Indien een Flexkracht niet conform de geldende Inlenersbeloning is uitbetaald, ten gevolge van het onjuist, niet tijdig of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie omtrent de Inlenersbeloning door Opdrachtgever, dan zal DH People de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag (inclusief omrekenfactor, wettelijke verhoging en wettelijke rente) doorfactureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daar door acceptatie van deze voorwaarden op voorhand mee in.

5.4

Het door Opdrachtgever aan DH People verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren en, indien van toepassing, het bedrag waarop DH People op grond van de Opdracht/Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. In fase A waar geen gegarandeerde uren zijn overeengekomen (oproepovereenkomst) wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Flexkracht daadwerkelijk gewerkte uren. In fase A met overeengekomen urengarantie, fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. In aanvulling op het Opdrachtgeverstarief worden de van toepassing zijnde toeslagen, adv, de kostenvergoedingen en andere vergoedingen die DH People verschuldigd is, inclusief werkgeverslasten ten aanzien van de Flexkracht (ook wel: aanvullende kosten) doorbelast aan Opdrachtgever. Over het Opdrachtgeverstarief, adv, de toeslagen en kostenvergoedingen en eventuele andere vergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Op de Opdrachtbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.

5.5

DH People is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief en/of de aanvullende kosten tussentijds aan te passen:

a. indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de cao/Inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever;

b. indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van een wijziging van de cao of van de daarbij geldende inleners-cao en/ of arbeidsvoorwaardenregeling;
 • als gevolg van de wijzigingen in of waaronder begrepen de wijzigingen in of ten gevolge van de (sociale en fiscale) wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Flexkracht;
 • als gevolg van een stijging in de kosten van DH People in de ruimste zin des woords;

c. jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).

d. jaarlijks, voor wat betreft alle kostprijselementen inclusief marge.

5.6

Indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

6.1

Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.

6.2

De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt DH People hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.

6.3

Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en DH People niet rechtsgeldig is beëindigd.

6.4

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Onbepaalde Tijd, vóórdat die Flexkracht – op basis van die Opdracht – 1.250 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan DH People een vergoeding exclusief btw verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1.250 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die Flexkracht gewerkte uren.

6.5

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Bepaalde Tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 bedoelde vergoeding exclusief btw is verschuldigd.

6.6

Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht, eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en DH People met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.

6.7

Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Flexkracht binnen drie maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor Bepaalde of Onbepaalde Tijd) aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de Flexkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wan- neer de Flexkracht – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

6.8

Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van DH People in contact is gekomen met een (aspirant-)Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door DH People aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Flexkracht aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1.250 uren. Dit geldt tevens indien de (aspirant-) Flexkracht via een derde aan de (potentiële) Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

6.9

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:

 • het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Flexkracht al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het aanstellen van de Flexkracht als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming/payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
 • het aangaan van een arbeidsverhouding door de Flexkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander.

6.10

Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht na 1.250 uur indien Opdrachtgever zelf de werkgever wordt van de Flexkracht. Indien Opdrachtgever op zijn beurt de Flexkracht wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 2.500 uur.

Artikel 7 Opschorting Tewerkstelling Flexkrachten

7.1

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens DH People voldoet, is DH People gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. DH People kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.

7.2

DH People is tevens gerechtigd elke (alle) Opdracht(en) bij de betreffende Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 13.6. DH People kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) leveren van Flexkrachten, dan wel het eenzijdig beëindigen van de Opdracht op grond van dit artikel.

7.3

Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 7.2, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 8 Bijzondere minimale betalingsverplichting

8.1

De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is onder inachtname van 8.3, ten minste gehouden aan DH People per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over vier gewerkte uren.

8.2

De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Flexkracht deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte of vakantie niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van DH People komen.

8.3

Indien de Flexkracht werkzaam is op basis van een oproepovereenkomst kan Opdrachtgever de oproep en/of het rooster uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de werkdag waartegen is opgeroepen kosteloos intrekken of wijzigen. Indien DH People is gehouden om de oproep of de ingeroosterde uren aan Flexkracht uit te betalen, dan zullen deze uren -inclusief toeslagen en overige emolumenten die de Flexkracht zou hebben ontvangen indien hij zou hebben gewerkt-, in afwijking van lid 1, tegen het Opdrachtgeverstarief worden doorgefactureerd aan Opdrachtgever.

8.4

Wanneer artikel 8.3 van toepassing is, zal Opdrachtgever op verzoek van DH People roosters en planningen verstrekken van de desbetreffende Flexkracht, waaruit volgt wanneer de Flexkracht is opgeroepen, of en wanneer de oproep is gewijzigd en wat de exacte omvang van de oproep en/of de wijziging is (geweest).

8.5

Steeds als de Flexkracht 12 maanden in dienst is en op dat moment een oproepovereenkomst heeft, is DH People verplicht de Flexkracht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang van het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Indien de Flexkracht dit aanbod accepteert, zal de Opdracht vanaf dat moment geacht te zijn aangegaan onder het aantal garantie-uren dat in het aanbod staat opgenomen. De uren die hieruit voortvloeien zullen derhalve automatisch worden doorgefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden

9.1

De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Flexkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

9.2

Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.

9.3

Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk DH People in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht DH People zo tijdig in te lichten dat DH People dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.

Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken i.v.m. de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen indien DH People aan de Flexkracht het loon verschuldigd is.

Flexkrachten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.

9.4

Indien de Flexkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Flexkracht hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

Artikel 10 Terbeschikkingstelling en selectie

10.1

Opdrachtgever verstrekt aan DH People nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht.  DH People stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Flexkrachten voor. DH People stelt de Flexkrachten voor en Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

11.1

Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

11.2

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Flexkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde (de eindklant) verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.

11.3

Ingeval van doorlening heeft de Flexkracht recht op de Inlenersbeloning welke van toepassing is bij de eindklant. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, conform artikel 5 om de juiste informatie over de inlenersbeloning aan DH People  te verstrekken. Wanneer sprake is van doorlening staat Opdrachtgever in voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever vrijwaart DH People te allen tijde voor enige aanspraak van de Flexkracht en de eindklant.

11.4

Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien DH People daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door DH People. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.

11.5

Tewerkstelling van de Flexkracht in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen met DH People  en de Flexkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever zal zorg dragen voor o.a. visa, verzekeringen en overige voor de Uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Opdrachtgever vrijwaart DH People voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Terbeschikkingstelling in het buitenland.

11.6

Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.

11.7

DH People  is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Flexkrachten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Flexkracht. DH People is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexkracht.

11.8

DH People is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.

11.9

Opdrachtgever vrijwaart DH People  voor elke aansprakelijkheid van DH People ten aanzien van dit artikel.

11.10

Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 12 Garantie veiligheid en vrijwaring

12.1

Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

12.2

Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee samenhangende regelgeving ten opzichte van de Flexkrachten.

12.3

Opdrachtgever zal aan DH People en ook aan de Flexkracht voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Flexkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

12.4

Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan direct een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever brengt DH People zo spoedig mogelijk op de hoogte van een eventueel bedrijfsongeval of van een beroepsziekte en verstrekt aan DH People een afschrift van het rapport.

12.5

Indien de medewerker overlijdt of (ernstig en blijvend) letsel oploopt, zal de Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:107 tot en met 6:108 BW de schade vergoeden aan de in deze artikelen bedoelde persoon of personen.

12.6

Opdrachtgever zal aan de Flexkracht alle schade vergoeden die de Flexkracht in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de Opdrachtgever en/of DH People daarvoor aansprakelijk is.

12.7

Opdrachtgever vrijwaarde DH People voor alle op dit artikel gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Flexkracht of derden.

12.8

Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van DH People verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 13 Tijdsverantwoording en Facturatie

13.1

Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdsverantwoording door middel van de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde tijdsverantwoordingsformulieren ofwel via DH People ’ online tijdsverantwoordings- systeem (hierna tezamen: `tijdsverantwoording’) door Opdrachtgever geaccordeerde uren. Opdrachtgever en DH People  kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording op een andere wijze geschiedt.

13.2

Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte (on)kosten naar waarheid zijn ingevuld.

13.3

Opdrachtgever dient aan te kunnen tonen hoe veel uren er door de Flexkracht zijn gewerkt. Indien sprake is van een oproepovereenkomst dient Opdrachtgever tevens aan te kunnen tonen op welk moment de Flexkracht is opgeroepen, of een rooster/oproep nog is gewijzigd binnen 4 dagen voor aanvang van de werkdag, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

13.4

Bij verschil tussen het bij DH People  ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij DH People ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij DH People schriftelijk kenbaar maakt. Online door Opdrachtgever geaccordeerde uren gelden te allen tijde als volledig bewijs.

13.5

Indien de Flexkracht de tijdsverantwoording van Opdrachtgever betwist of indien de door de Flexkracht gewerkte en ingediende uren niet binnen 14 kalenderdagen worden geaccordeerd is DH People gerechtigd om de gewerkte uren te stellen op het door de Flexkracht opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Flexkracht onjuist is en DH People tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

13.6

Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.

13.7

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door DH People ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.

13.8

Alle onder DH People . ressorterende vennootschappen zijn inningsbevoegd en elke der genoemde vennootschappen is vrij om de vorderingen die zij hebben op Opdrachtgevers, te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Opdrachtgever betaalt in dat geval bevrijdend. Indien DH People het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich meebrengt.

13.9

Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij DH People  zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Een en ander laat onverlet het overige gestelde in dit artikel 13. DH People  kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.

13.10

Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door DH People of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door DH People  of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is DH People of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

13.11

Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

14.1

Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid kunnen worden gesteld en evenmin door DH People worden meegewogen. Opdrachtgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.

14.2

Opdrachtgever vrijwaart DH People voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

Artikel 15 Aansprakelijkheid DH People 

15.1

DH People  is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover DH People deze verplichting niet nakomt, is DH People , met inachtneming van het hierna in 15.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij DH People  en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DH People .

15.2

DH People  is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Flexkracht, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij DH People  indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DH People .

15.3

Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van DH People  tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van DH People . Aansprakelijkheid van DH People  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

15.4

DH People  schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

a. DH People  een aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Opdrachtgever en DH People  voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht; en/of

c. DH People , om welke reden dan ook, een Flexkracht niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of

d. Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

Artikel 16 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Flexkrachten

16.1

De Opdrachtgever aan wie door DH People  een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. DH People is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

16.2

Indien DH People  vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan DH People te vergoeden.

16.3

Opdrachtgever is gehouden elke door DH People ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. DH People  zal deze verplichting kenbaar maken aan haar Flexkrachten.

Artikel 17 Persoonsgegevens van de Flexkracht

17.1

Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een Flexkracht, die voor en gedurende de Opdracht door DH People kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. DH People  kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Opdrachtgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving.

17.2

DH People  verleent geen inzage in de gegevens van haar Flexkrachten. Het is derhalve niet mogelijk om DH People  te auditen op compliance, en daarbij persoonsgegevens van Flexkrachten in te zien. Dergelijke audits zijn bovendien niet noodzakelijk, gezien DH People reeds op compliance wordt gecontroleerd door middel van ABU, SNA en SNCU audits. In het geval van een vooraf overeengekomen auditmogelijkheid zal DH People  slechts inzage kunnen geven in geanonimiseerde documenten.

17.3

Opdrachtgever zal voldoen aan zijn informatieplicht jegens Flexkrachten, en Flexkrachten in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart DH People voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

17.4

Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Flexkrachten, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart DH People  voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

17.5

Indien noodzakelijk voor DH People om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan DH People , zoals wanneer een Flexkracht een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1

DH People  zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met de Flexkracht bedingen dat de Flexkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. DH People  is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Flexkracht.

18.2

Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert DH People over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan DH People . DH People is geen partij bij deze overeenkomst.

18.3

Opdrachtgever is ermee bekend dat eventueel door Opdrachtgever met de Flexkracht gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door DH People  op de Flexkracht kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door DH People , op de Flexkracht te verhalen.

Artikel 19 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en ABU CAO

19.1

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: WAADI) en zorgt dat flexkrachten toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

19.2

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

19.3

De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 WAADI. Het is DH People niet toegestaan medewerkers ter beschikking te stellen aan (het gedeelte van) de onderneming van de Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De Opdrachtgever zal DH People tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen en voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn leiding en toezicht op de Flexkracht erop toezien dat artikel 10 WAADI niet wordt overtreden. Opdrachtgever zal derhalve geen opdrachten aan de Flexkracht verstrekken waardoor dit artikel zal worden overtreden, zoals, maar niet beperkt tot, het door Flexkrachten laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

19.4

De Flexkracht dient de mogelijkheid te krijgen om deel te nemen aan vakbondsactiviteiten, zonder dat deze wordt belemmerd dan wel benadeeld door zowel DH People  als de Opdrachtgever.

19.5

Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade (inclusief boetes) welke het gevolg zijn van het niet nakomen van dit artikel en zal terzake DH People  volledig vrijwaren, dan wel deze schade per ommegaande aan DH People vergoeden.

Artikel 20 Overige

20.1

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen DH People in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

20.2

Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.3

Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van DH People is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

Hoofdstuk 2: Bijzondere voorwaarden van toepassing op werving & selectie

Artikel 20 Definities

Als aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt er, indien en voor zover er sprake is van Werving & Selectie, (tevens) verstaan onder:

HONORARIUM

Het door Opdrachtgever aan DH People verschuldigde honorarium.

KANDIDAAT

De door DH People op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.

W&S-OPDRACHT

Het op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/diensten.

Artikel 21 Honorarium en inhoud van de W&S-Opdracht

21.1

Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.

21.2

Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Opdracht heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de door DH People geselecteerde Kandidaat.

21.3

In de W&S-Opdracht worden, voor zover relevant, de duur van de Werving & Selectie, de wijze waarop deze door DH People wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.

 

Artikel 22 Selectie van de Kandidaat

22.1

Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door DH People geselecteerde Kandidaat een overeenkomst zoals genoemd in artikel 21.2 wil aanbieden. DH People is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door de door DH People geleverde Kandidaat.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1

DH People  schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

a. DH People een aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Opdrachtgever en DH People  voorafgaande aan een mogelijke W&S-Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.

23.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door DH People aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever onder de W&S- Opdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan DH People. Dit laat onverlet het recht van DH People  om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

VOORWAARDEN VOOR COLLEGIALE UITLENING DH People


Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst ter zake van collegiale uitlening tussen DH People en partijen waarbij er sprake is van collegiale uit / doorleenconstructie.


Artikel 2: Collegiale uitlening
Onder collegiale uitlening wordt verstaan: het bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van een
werknemer aan een ander (de inlener) voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten
arbeidsovereenkomst, in diens onderneming verrichten van arbeid, met dien verstande dat de werknemer in dienst is van
degene die hem ter beschikking stelt (de uitlener), voor arbeid in diens onderneming.
De uitlener is als formeel werkgever van de werknemer gerechtigd – en op nader verzoek van de inlener gehouden – het nodige
overleg te plegen met de werknemer alsmede om algemene aanwijzingen te geven. Het is de uitlener onder geen beding toegestaan kandidaten of opdrachtgevers van de inlener op commercieel vak te benaderen. 


Artikel 3: Vergoeding
De inlener betaalt aan de uitlener een vergoeding voor de collegiale uitlening van ten hoogste de totale door de uitlener
verschuldigde loonkosten van de werknemer, vermeerderd met een percentage in verband met administratiekosten van de
uitlener en eventuele kosten van de uitlener in verband met de collegiale uitlening.
De vergoeding wordt vastgesteld per uur, berekend op basis van het bij de inlener gebruikelijke aantal te werken uren per week.
De vergoeding is verschuldigd over het daadwerkelijk aantal gewerkte uren per week.
De nota ter zake van de vergoeding wordt wekelijks uitgeschreven en door de uitlener verzonden aan de inlener, aan de hand
van het door de inlener voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulier.
Indien tijdens de duur van de collegiale uitlening een wijziging optreedt in de loonkosten van de werknemer (daaronder
begrepen loonsverhoging), in de administratiekosten van de uitlener of in de kosten van de uitlener in verband met de collegiale
uitlening, dan staat het de uitlener vrij om de vergoeding met ingang van het tijdstip van die wijziging met het volledig bedrag
daarvan en/of in evenredigheid daarmee aan te passen; in dat geval zal de aangepaste vergoeding met ingang van dat tijdstip
dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd zijn.
De uitlener draagt zorg voor de tijdige betaling van loon aan de werknemer en de afdracht van loonheffing en sociale premies
aan de betreffende instanties. De uitlener vrijwaart de inlener zonodig tegen aanspraken dienaangaande van de werknemer,
van de bedoelde instanties en/of van andere derden.


Artikel 4: Selectie en aansprakelijkheid
De selectie van de werknemer voor de functie bij de inlener vindt plaats in goed overleg tussen de uitlener en de inlener.
De uitlener is niet aansprakelijk indien de werknemer niet geschikt blijkt voor de beoogde functie bij de inlener, tenzij de inlener
bewijst dat er sprake is van grove schuld van de uitlener bij de selectie. Elke eventuele klacht ter zake moet door de inlener bij
de uitlener worden ingediend binnen zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden door de werknemer; klachten die na die
tijd binnenkomen zijn niet-ontvankelijk, dragende de inlener in ieder geval het volledige risico indien hij ook na zeven dagen na
aanvang van de werkzaamheden de werknemer doet voortwerken, aangezien de inlener volstrekt gehouden is tot leiding en
toezicht.


Artikel 5: Werktijden
Het aantal door de werknemer te werken uren per week en de werktijden worden vastgesteld in overleg tussen de uitlener en
de inlener.
Het is de inlener na overleg met de uitlener toegestaan om met de werknemer afwijkende werktijden overeen te komen.
De uitlener is niet aansprakelijk indien de werknemer zich niet houdt aan de ter zake door de inlener met de werknemer
gemaakte afspraken.
Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven het bij de inlener gebruikelijke aantal te werken uren per
week. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur, wordt niet als zodanig
aangemerkt.
In geval van overwerk of werk waarop om een andere reden een toeslagregeling van toepassing is, wordt de vergoeding
vermeerderd met het percentage conform de desbetreffende regeling bij de uitlener of – bij gebreke van een dergelijke regeling –
met het percentage conform de desbetreffende regeling bij de inlener. Indien ook bij de inlener een dergelijke regeling
ontbreekt, wordt de vergoeding vermeerderd met de eventueel daarvoor met de werknemer afgesproken (extra) vergoeding.
Vakantie van de werknemer wordt vastgesteld na overleg tussen de werknemer, de inlener en de uitlener.


Artikel 6: Aansprakelijkheid
De uitlener draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die de werknemer mocht veroorzaken aan derden en/of
aan de inlener en/of werknemers van de inlener.
Evenmin is de uitlener aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de werknemer heeft aangegaan, of op welke andere
wijze voor de werknemer zijn ontstaan jegens de inlener, al of niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de
inlener of jegens welke andere derde dan ook.
De inlener zal aansprakelijk zijn ter zake van en de uitlener vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de werknemer tot
vergoeding van schade geleden door de werknemer, doordat een aan de werknemer toebehorende en door deze in het kader
van de hem opgedragen werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd.


Artikel 7: Veiligheid
De inlener is jegens de uitlener en jegens de werknemer gehouden zorg te dragen voor veilige werkomstandigheden voor de
werknemer.
De inlener is voor wat betreft de Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werknemer te behandelen als ware deze bij hem in
dienst. Daarenboven is de inlener gehouden voor de aanvang van de werkzaamheden een document bevattende specifieke
kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats te verstrekken aan de werknemer dan wel aan de uitlener ter doorgeleiding aan
de werknemer.
De inlener zal de uitlener te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van de werknemer jegens de uitlener ingesteld op grond van
artikel 7:658 BW voor zover de aanspraak verband houdt met door de werknemer geleden schade ten tijde van de
werkzaamheden bij de inlener. De inlener is gehouden om voor dit risico een voorziening te treffen die de instemming heeft van
de uitlener.


Artikel 8: Betaling
De inlener is te allen tijde gehouden elke door de uitlener in rekening gebrachte vergoeding voor de werknemer te voldoen
binnen veertien dagen na verzending van de factuur.
Uitsluitend betalingen aan de uitlener zelf werken bevrijdend. Betalingen aan de werknemer of het verstrekken van voorschotten
aan de werknemer zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
Indien een factuur van de uitlener niet binnen veertien dagen na verzending is betaald, is de inlener na verloop van die termijn
een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle
gerekend, zonder ingebrekestelling.
De doorslag van de door de uitlener verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag
waarop de renteberekening begint. Reclames omtrent de factuur moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de
factuur schriftelijk bij de uitlener zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de
inlener zijn rechten verwerkt.
Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook
verleend – komen geheel voor rekening van de inlener. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd
op 15% van de verschuldigde hoofdsom; deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door de uitlener is ingeroepen
respectievelijk de vordering door de uitlener ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden
gebracht en door de inlener verschuldigd zijn.


Artikel 9: Rechtstreekse arbeidsverhouding
Indien de inlener voornemens is een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de werknemer zal de inlener daarvan
vooraf schriftelijk mededeling doen aan de uitlener, onder vermelding van de ingangsdatum van de voorgenomen rechtstreekse
arbeidsverhouding.
De inlener zal van een dergelijke rechtstreekse arbeidsverhouding afzien indien de uitlener daartegen uitdrukkelijk bezwaar
maakt bij de inlener.


Artikel 10: Duur
De duur van de collegiale uitlening wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
De collegiale uitlening kan na verloop van elf weken, gedurende welke zij zonder inachtneming van enige termijn kan worden
beëindigd, slechts door de uitlener of de inlener worden beëindigd door middel van schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij
met inachtneming van de volgende termijnen:
gedurende de 1e
tot de 12e
week: 0 werkdagen
gedurende de 13e
tot de 26e
week: 5 werkdagen
gedurende de 26e
tot de 52e
week: 10 werkdagen
gedurende de 52e
tot de 78e
week: 14 werkdagen
Deze termijnen gelden niet indien de beëindiging geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer.
Het niet in acht nemen van de termijnen van beëindiging, als geregeld in het vorige lid van dit artikel, verplicht de betreffende
partij tot het verlengen van de collegiale uitlening met zoveel dagen als nodig is om de voorgeschreven termijn van beëindiging
alsnog na te komen en mitsdien de werknemer gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan de wederpartij
van een vergoeding die overeenkomt met het bedrag dat de uitlener aan de inlener in rekening zou hebben gebracht indien de
werknemer gedurende die termijn normaal bij de inlener zou hebben doorgewerkt.
Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van kennisgeving van de beëindiging
van de collegiale uitlening door de inlener de datum van het poststempel van de schriftelijke kennisgeving van de beëindiging
door de inlener aan de uitlener.
In geval van beëindiging van de collegiale uitlening door de inlener zal de inlener daarvan tevens gelijktijdige aankondiging
doen aan de werknemer.
Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal de uitlener of de inlener nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
een beëindiging noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor een van beide
partijen geldt, of voor een beëindiging door de werknemer van de werkzaamheden bij de inlener, ook indien dit geschiedt
zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook, doch de uitlener zal wel een redelijke zorg aanwenden dat – zo mogelijk
met inachtneming van het vorenstaande – de inlener hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld.
De collegiale uitlening eindigt in ieder geval van rechtswege indien en zodra een van beide partijen het eigen faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren dan wel (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt.


Artikel 11: Overige bepalingen
Het is de inlener zonder toestemming van de uitlener niet toegestaan de werknemer werkzaamheden te laten verrichten buiten
Nederland.

Het is Uitlener niet toegestaan een door DH People aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen, werk aan te bieden of werkzaamheden te laten verrichten,  dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is de Uitlener per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan DH People. Dit laat onverlet het recht van DH People  om volledige schadevergoeding te vorderen.

Het staat beide partijen vrij om bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden. In dat
geval is de partij die gebruikmaakt van de diensten van derden, verplicht de wederpartij daarvan in kennis te (laten) stellen.
Het is de inlener zonder toestemming van de uitlener niet toegestaan de werknemer werkzaamheden te laten verrichten
waardoor de belangen van de uitlener worden geschonden, in het bijzonder werkzaamheden waardoor de uitlener concurrentie
wordt aangedaan.


De uitlener en de inlener verplichten zich beiden om zowel tijdens als na afloop van de collegiale uitlening volstrekte
geheimhouding te betrachten tegenover alle derden met betrekking tot kennis van of informatie over de wederpartij die niet
reeds van algemene bekendheid is en waarvan redelijkerwijs bekend kan worden verondersteld dat kennisgeving aan derden
schadelijk kan zijn voor de wederpartij. Indien een van beide partijen zulks wenst, dragen de uitlener en de inlener er
gezamenlijk zorg voor dat de werknemer een soortgelijke geheimhoudingsverklaring ondertekent.


Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteurs- en octrooirechten, op alle resultaten van de werkzaamheden van
de werknemer in het kader van de collegiale uitlening alsmede op de daarbij gebruikte en/of ontwikkelde materialen, berusten,
voor zover de wet deze rechten toekent aan de werkgever, bij de inlener. Zonodig worden deze rechten op eerste verzoek van
de inlener en op een door de inlener te bepalen en te bekostigen wijze door de uitlener overgedragen aan de inlener. Indien en
voor zover de uitlener in verband met deze rechten gehouden is tot een bijzondere prestatie jegens de werknemer zal de
inlener gehouden zijn tot eenzelfde prestatie jegens de uitlener.


Herziening, wijziging of aanvulling van de overeenkomst van collegiale uitlening of van deze voorwaarden is slechts geldig
indien deze is vastgelegd in een andere gesloten wijzigingsovereenkomst.
Op de overeenkomst van collegiale uitlening en op deze voorwaarden zijn geen verdere algemene voorwaarden van de uitlener
of de inlener van toepassing.


In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst van collegiale uitlening en/of van deze voorwaarden
blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan met elkaar in overleg te treden over
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen waarbij voor zover mogelijk de strekking van deze overeenkomst
en de nietige bepalingen behouden blijven.


Op de overeenkomst van collegiale uitlening en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
tussen partijen zullen zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het overleg niet tot een oplossing leidt is iedere
partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter voor de woonplaats van de wederpartij.